Friday, July 17, 2009

دوبیتی چهل وچهارم


سرم برروی زا نو هر شبانه

شکسته سازچوبی کنج خانه

قناریهای زیبا بی تو مرد ند

به پیش چشم من در آشیانه