Thursday, November 23, 2017

در آب چشمه خورشیدمیان باد و بورانها که رُستم
به ژرفای دلم عشقت که جستم
عقابی گشتم و پرهای خود را
در آب چشمه خورشید شستم

مهدی یعقوبی

Wednesday, November 22, 2017

اگر مومن ببیند بدحجابیکنار عده ای نادان و احمق
به منبر می کند ملا که وق وق
اگر مومن ببیند بدحجابی:
خدایش توی تنبان می کند شق

مهدی یعقوبی

Tuesday, November 21, 2017

کمی آنسوتر از آیینه رود
کمی آنسوتر از آیینه ی رود
سراسر دشت و صحرا شبنم آلود
خیالت در افقها می درخشید
به چشمم اشک و دستم نی لبک بود

مهدی یعقوبی

Saturday, November 18, 2017

تو خندیدی
سراسر برگها بر شاخه ها زرد
افقها می وزد بادی که شبگرد
تو خندیدی به رویم میخک سرخ
به گلدانم بر ایوان گل در آورد

مهدی یعقوبی


Friday, November 17, 2017

نگاهت رعد و برقی در خیالمدلم اندوه سرخ روزگاران
گل یاسی که پرپر در بهاران
نگاهت رعد و برقی در خیالم
پس از آن ناگهان نم نم که باران

مهدی یعقوبی


Thursday, November 16, 2017

تو را بر روی تابوتی
دو چشمم را جهان نمناک کردند
دلم را لاله ای دلچاک کردند
تو را بر روی تابوتی که بردند
مرا تا در ابد در خاک کردند 

مهدی یعقوبی


Wednesday, November 15, 2017

شقایق های سرخ عاشقم کو
به بانگ موج و توفانها به هر سو
سرش بر صخره میزد یک پرستو
به هق هق در شب قیرینه میخواند :
شقایق های سرخ عاشقم کو

مهدی یعقوبیTuesday, November 14, 2017

یک آخوندی ندیدم من که هرگزعزا پشت عزا هر دم ببارد
گلویم را که بغضی می فشارد
یک آخوندی ندیدم من که هرگز
در ایران خانه ای زیبا ندارد

مهدی یعقوبی


شب برفی که در آغوش گرمت
شب برفی که در آغوش گرمت
سر انگشتم که بر موهای نرمت
نسیم عطر آلود نگاهت
لبم روی لبت احساس شرمت

مهدی یعقوبی


Sunday, November 12, 2017

به هنگام ورود خود به ایراناگر از جان خود عالم که سیرید
سفر در خاک میهن ناگزیرید
به هنگام ورود خود به ایران
دماغ خویش را محکم بگیرید

مهدی یعقوبی

Thursday, November 9, 2017

دعا پول و ثنا پول و خدا پول
دعا پول و ثنا پول و خدا پول
عبا پول و قبا پول و نوا پول
تو را با پشم و ریشش می زند گول
غرض از روضه های کربلا پول


مهدی یعقوبی

Wednesday, November 8, 2017

به زیر چتر آهنگین بارانسرودن در گذرگاه بهاران
به زیر چتر آهنگین باران
گشودن بازوان را رو به خورشید
سحرگاهان به اوج کوهساران

مهدی یعقوبی


تو ماهی در خیالم ، من پلنگیتو ماهی در خیالم ، من پلنگی
از عشقت شد افقهایم که رنگی
تو را از آسمان جستن ربودن
چه رویای دل انگیز و قشنگی

مهدی یعقوبی

Tuesday, November 7, 2017

چه بی تاب توام آیا تو هم ، همچه بی تاب توام آیا تو هم ، هم
تو هم آیا چو من هر لحظه هر دم!؟
به چشمم زندگی بی تو که یعنی
در آتش سوختن قعر جهنم

مهدی یعقوبی


Sunday, November 5, 2017

در قاب خاطراتهنوزم رنگ چشمانت که زیباست
به آغوشت کشیدن چون که رویاست
هنوزم اشکهایت در قفایم
به قاب خاطرات من که پیداست

مهدی یعقوبی