Monday, December 21, 2009

دوبیتی نودم - مهدی یعقوبی


به نامت عاشقان رالب بدوزند
پی ِ قتل شقا یق ها هنو ز ند
پس ازعکست خمینی دیریا زود
تو قبرت را درآتشها بسوزند