Monday, January 30, 2017

دو صد ملا که شورتش را کشیدند
خبر را مومنان وقتی شنیدند
بشادی بر هوا ناگه پریدند:
که هر زن شد بهشت هر لحظه هر گام
دو صد ملا که شورتش را کشیدند