Sunday, January 21, 2018

همه از برکت عظما که داریم
به یک ملیون وطن ملا که داریم
کمرهایی ز غم دولا که داریم
زنان صیغه ای در مشهد و قم
همه از برکت عظما که داریم

مهدی یعقوبی