Saturday, February 24, 2018

درین الله و اکبرهای مردمجهان هرگز دمی جای سکون نیست
سرای ظلمت و مکر و فسون نیست
درین الله و اکبرهای مردم
بجز فردایی از خون و جنون نیست

مهدی یعقوبی