Monday, April 23, 2018

تو را من بی نهایت دوست دارم


نسیمت می وزد تا در کنارم
به اوج آسمانها پر در آرم
خیالت عطر شب بوهای رنگین
تو را من بی نهایت دوست دارم

مهدی یعقوبی