Sunday, June 7, 2009

دوبیتی بیست وششمترا دیدم شبی در عطر شب بو

به جنگل د ر میا ن چشم آهو

تولبخندی زدی گشتم پس ازآن

فر ا ز آ سما نها من پر ستو