Monday, June 22, 2009

دوبیتی سی وسوم


خیا با نها پرازشیر و پلنگند

سپربا سینه ها پیش تفنگند

علیه بی شر فها با شر فها

به توفانهایی ازآتش بجنگند