Saturday, January 23, 2010

دوبیتی نود و هفتم - مهدی یعقوبیغروب از را ه می آمد  کمی  زرد
نسیمی  میگذشت  از تپه ها  سرد
فراز صخره ها چو پا ن به صحرا
به نی گلپونه ها را خواب  می کرد