Monday, October 10, 2016

تو در آغوشمی باز هم دوبارهتو در آغوشمی باز هم دوباره
دلم آکنده از عطر بهاره
لبم بر روی لبهایت شبانگاه
به رویم می زند چشمک ستاره

مهدی یعقوبی