Friday, October 14, 2016

برای آش نذری در محرمچرا ما اینچنین خرد و حقیریم
به ملاهای بوگندو اسیریم
برای آش نذری در محرم
سر و جان داده با ذلت بمیریم


مهدی یعقوبی