Friday, March 19, 2010

دوبیتی صد و یکم


شبانگاهان که تاکستان بخواب است
د لم هر ذ ره سیلا ب  شرا ب  است
به شبگیران  فرا ز دشت  خو ر شید
در  آ بی ها  پر و با ل عقا ب است