Monday, March 22, 2010

دوبیتی صد و سومقناری از قفس  پروا ز میکرد
دلش را عا شقی  درسازمیکرد
به ضرب آهنگ باران نرم نرمک
درختی  چتر گل را با ز میکرد


مهدی یعقوبی