Saturday, August 27, 2016

به دریایی شدم ساحل نداردبه دریایی شدم ساحل ندارد
در امواجش یکی عاقل ندارد
خطر دارد !؟ میا با ما که این راه
ره برگشت بر منزل ندارد

مهدی یعقوبی