Sunday, August 7, 2016

اگر عشقی که در عالم نمی بودجهان یک خانه وحشت مه آلود
کبود و تیره و تار و پر از دود
سکوت سرد گورستان که می بود
اگر عشقی که در عالم نمی بود

مهدی یعقوبی