Saturday, August 13, 2016

در ادراک کبوترها که پرواز
پرش را در قفس غمگین گشودست
دلش آکنده از عطر صعودست
در ادراک کبوترها که پرواز
فراسوتر که از بود و نبودست

مهدی یعقوبی