Sunday, March 10, 2019

به روحم شد عقابی پر زد و رفت
به مثل شبنمی در من درآمیخت
شرابی از غزل در سینه ام ریخت
به روحم شد عقابی پر زد و رفت
به خورشید سحرگاهان درآویخت
مهدی یعقوبی