Monday, March 4, 2019

سکوت وسایه ی سرو و سپیدارهمخوانهای سایشی و آواهای شعری در دوبیتی هایم
در این دوبیتی از سایش لثوی بیواک « س » استقاده کرده ام

 *******

سکوت و سایه ی سرو و سپیدار
صدای سینه سرخ و سهره و سار

سحرگاهان به صحراهای سرسبز
سواری می رسد از سوی کهسار
 
مهدی یعقوبیدر زبان فارسی ۲۳ همخوان وجود دارد که از میان این ۲۳ همخوان، ۱۳ همخوان واکدار، ۹ همخوان بیواک، و یک همخوان، به دلیل تولید در چاکنا، نسبت به این ویژگی خنثی است (همخوان [ʕ] که با نویسه «همزه» و «ع» نشان داده می‌شود).

هدف از واج آرایی ( واج های صامت و مصوت ) در شعر افزایش تاثیر شعر می باشد که موسیقی درونی و بیرونی را برجسته تر می کند اما اگر که شاعر در فن عروض و جوهره شعری توانا نباشد و بخواهد بصورت کلیشه ای و پیچ و مهره ای آنها را به هم بچسباند تاثیر معکوس چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی دارد و شعر را از لطافت می اندازد .