Monday, March 11, 2019

دم مرگم که آمد ناگهان باددم مرگم که آمد ناگهان باد
به پشت پنجره گلدان که افتاد
به دشت شب درخشید آذرخشی
در آتش شد درخت سرو آزاد 
مهدی یعقوبی