Friday, March 15, 2019

خیالش چشمهایت می درخشیدبه مثل ساز باران زار می زد
سرش را بر در و دیوار می زد
خیالش چشمهایت می درخشید
خودش را عاشقت بر دار می زد
مهدی یعقوبی