Sunday, March 17, 2019

طلوع سال نو چیزی نمانده استقناری بر فراز شاخه ها مست
سه تاری در رواق خانه در دست
کجایی دلبرم گلبوسه ات کو
طلوع سال نو چیزی نمانده است
مهدی یعقوبی