Wednesday, March 15, 2017

در ایران فاحشه ارازن ولی نانوطن در چنگ از ما بهتران است
پر از عمامه دار و روضه خوان است
در ایران فاحشه ارازن ولی نان
گرانتر قیمتش از نرخ نان است

مهدی یعقوبی