Friday, March 24, 2017

خرد در میهنم یعنی جنایت
خریت تا به حد بی نهایت
جنون و جهل معنایش درایت
به سر عمامه دارد گرگ خونخوار
خرد در میهنم یعنی جنایت

مهدی یعقوبی