Tuesday, March 21, 2017

مقدس میهنم تنها شراب استدلش آیینه دار آفتاب است
در اعماق نگاهش عشق ناب است
کتابش هر ورق آیاتی از مهر
مقدس میهنم ایران شراب است

مهدی یعقوبی