Friday, March 3, 2017

هر ایرانی که یک آخوند و ملا


اگر چه راه دانش پا گذارد
برای آش نذری جان سپارد
هر ایرانی که یک آخوند و ملا
در اعماق وجود خود که دارد

مهدی یعقوبی