Tuesday, March 7, 2017

سیاست توی ایران حقه بازیستسیاست توی ایران حقه بازیست
همه حرف و سخن ها صحنه سازیست
به حال استخاره با دو تخمش
برای حکم دادن شخص قاضیست

مهدی یعقوبی